js键盘事件,判断按下的是哪个键


前端

零度逍遥

2015-06-09 01:22:22

在写页面的时候,尤其是桌面端的时候,我们有时候要知道用户按下了那个按键,对于这个问题我们可以使用js提供的keyCode属性来操作,如:

document.onkeydown = function (e) {
    alert(e.keyCode)
}
这时你在页面上随意按键盘的按键,就会弹出一个弹窗,里面的数字对应你按下的按键的keyCode,这个keyCode是固定的,所以我们可以用它的值来判断,继而进行一些操作。

document.onkeydown = function (e) {
    if (e.keyCode == 13) {
        alert('你按下了确定键');
    }
    if (e.keyCode == 84) {
        alert('你按下了T键');
    }
}